Politica de confidentialitate

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679 din data de 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, societatea ASG SPEDITION SRL (numită în continuare ”Societatea”) prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerințelor legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1.PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679 din data de 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, societatea ASG SPEDITION SRL (numită în continuare ”Societatea”) prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerințelor legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Legalitate: La prelucrarea datelor cu caracter personal, datele personale ale clienților și ale partenerilor sunt prelucrate cu bună-credință şi se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;

Toate procesele de colectare a datelor personale la Societate sunt bazate pe un temei legal solid care poate fi susținut de:

 • prezentarea consimțământului, la deschiderea unei fișe de client și la datele colectate prin formularele de pe site-uri;
 • relație contractuală detaliată printr-un contract de prestări servicii;
 • justificare bazată pe o prevedere legală;
 • activitate/un proces bazate pe legitimul interes al Societătii de a oferi servicii specifice obiectului său de activitate de cea mai bună calitate;
 • activitate susținută de interesul vital al unui client.

Scop bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

 • Scopul nostru este să vă asigurăm în permanență servicii specifice obiectului nostru de activitate la cele mai înalte standarde;
 • Datele furnizate nu vor fi prelucrate decât în scopul pentru care au fost solicitate;
 • Societatea nu va folosi niciodată datele dumneavoastră personale în alte scopuri și nici nu va permite transmiterea lor către alte entități, cu excepția cazurilor și organizațiilor prevăzute de lege.

Confidențialitate: Persoanele care prelucrează, în numele Societătii, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de prestări servicii clauze de confidențialitate actualizate GDPR;

 • De asemenea, partenerii care procesează o parte din datele personale sunt responsabili pentru datele procesate prin clauze contractuale de confidențialitate.

Consimțământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal care nu are acoperire în temeiurile legale menționate în Legea nr. 679/2016 Articolul 6, Paragraful 1, Literele (b) – (f) şi alte acte normative, este realizată cu acordul persoanei vizate.

Informarea: Societatea își asumă responsabilitatea informării pentru fiecare nouă procedură de procesare a datelor personale colectate;

 • Oricând puteți să contactați Societatea la adresa office@asg-spedition.ro pentru a solicita informații complete despre temeiul legal, natura si tipurile de informații pe care le deținem.

Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate;

 • Acolo unde este posibil, această perioadă de stocare este garantată prin politica de retenție a datelor personale;
 • Acolo unde există prevederi legale explicite, datele personale se păstrează împreună cu documentele în care sunt menționate, conform prevederilor legale cuprinse în Regulamentele de Ordine Interioară şi în nomenclatoarele arhivistice.

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege si care le-au fost încălcate;

Securitatea: Societatea a adoptat toate măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal, cu atenție specială pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;

 • Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall precum şi de soluții antivirus actualizate permanent.

2. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

În condițiile prevăzute de Regulamentului Uniunii Europene 679 din data de 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Societate conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Societătii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Societate a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către Societate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
  Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Societatea să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv
  • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și
  • dreptul ca aceste date să fie transmise de către Societate către un alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție , respectiv
  • în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Societătii sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Societatea poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor colectate și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate,
  • respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar
 • dreptul de a vă adresa Justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate.

3. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin această politică, Societatea certifică faptul că îndeplineşte cerinţele de securitate a datelor cu caracter personal. Societatea utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal ale clienților sau partenerilor, colectate conform prevederilor legale în vigoare. Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Societatea are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

 • Orice persoană are dreptul de a refuza transmiterea datelor, ceea ce duce în mod evident la imposibilitatea furnizării serviciilor oferite de către Societate persoanei în cauză;
 • Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
 • Conform Legii nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.
 • Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere la office@asg-spedition.ro.
 • De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
 • Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți datoria de a ne informa cât mai curând posibil.

4. MĂSURI DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DE DATE PERSONALE

Societatea a investit resurse specifice pentru adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.

Toți partenerii și colaboratorii Societătii precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Societătii sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

5. PARTAJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor legitime de prelucrare, Societatea poate partaja datele dumneavoastră cu parteneri, terțe persoane sau entități care sprijină Societatea în desfășurarea activității:

 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru asigurarea de servicii de ambalare, etichetare, livrare, incarcare si alte asemenea servicii necesare indeplinirii activitatii specifice, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

6. TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE DATE

În calitatea sa de furnizor de servicii de transport intern si international, Societatea are relații care să conducă la un transfer internațional de date cu țări din spațiul Uniunii Europene sau state non-UE, trasferul datelor facandu-se numai în scopul aducerii la îndeplinire a servicii specifice obiectului de activitate al Societătii.

7. OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este Societatea ASG SPEDITON SRL, specializata în servicii de transport intern si international, cu sediul social în Otopeni, Calea Bucurestilor, nr. 224K, Cladirea C76, Spatiul CA-24, etaj 2, jud. Ilfov.

8. RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Clienții și partenerii noștri au posibilitatea de a comunica în orice moment cu Societatea, în mod direct, pentru orice subiect legat de prezenta Politică, utilizând datele de contact de mai jos: ASG SPEDITION SRL: office@asg-spedition.ro Adresă de corespondență: Otopeni, Calea Bucurestilor, nr. 224K, Cladirea C76, Spatiul CA-24, etaj 2, jud. Ilfov.